1. Bước 1: Chọn loại rượu trên Danh mục hoặc Gõ tên loại rượu lên thanh Tìm kiếm
  2. Bước 2: Chọn Thêm vào giỏ hàng
  3. Bước 3: Chọn Thanh toán
  4. Bước 4: Chờ xác nhận