Bạn có biết giống nho Pinot Grigio/Pinot Gris cùng bộ gen với Pinot Noir. Vì nó được đột biến từ Pinot Noir