Cabernet Sauvignon là giống nho làm rượu vang đỏ được trồng nhiều nhất. Đây cũng là giống nho làm nên những chai vang tiếng tăm nhất.