BrandyCognac có sự khác biệt như thế nào?

Các thương hiệu Bardinet-VSOP, Bardinet French Brandy VSOP, Beehive Honey French Brandy VSOP, Chetelle Napoleon, St. Rhys Napoleon Brandy, các loại Cognac…